POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

PROGRAM WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2017 PROGRAMME SEPTEMBRE -  DECEMBRE 2017
WRZESIEŃ SEPTEMBRE

SOBOTA 9 WRZEŚNIA - NIEDZIELA 17 WRZEŚNIA 2017
Z udziałem Stowarzyszenia Polonica :
44ty Salon malarstwa Sainte Victoire

"Malarze Polscy w ojczyź
nie Cezanne'a" – od 9 do 17 września 2017
Maison Sainte-Victoire à Saint-Antonin-sur-Bayon, Wstęp wolny
 - Wernisaż w sobotę 9 września o 18:30
- Konferencja : w sobotę 9 września o 17:30, "Aix, Cézanne, jego przyjaciele i inspiracje" -  Jacky Chabert, pisarz specjalizujący się w historii Aix-en-Provence i artysta malarz.
- Konferencja w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego: sobota 16 września o 17:30, "Rozmowy Prowansalskie" – Polscy malarze w ojczyźnie Cezanne'a - Marta Foltzer, Doktor historii sztuki.

Retrospektywnie : Jan Zawado i Dora Bianka. Artyści współcześni : Anne Raymond, Kazimierz Pomagalski, Jean-Luc Myskowski, Józef Michalski, Maria Elsner Michalska, Izabela Kowalczyk, Tomasz Kaniowski, Monika Trojan,  Aleksandra Czuja. Rzeźbiarz : Mathieu Myskowski
Więcej informacji

SAMEDI 9 SEPTEMBRE - DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
Avec la participation de Polonica :
44e Salon de peinture de Sainte-Victoire
"Peintres Polonais en Pays de Cézanne"
-
du 9 au 17 septembre 2017

Maison Sainte-Victoire à Saint-Antonin-sur-Bayon, Entrée libre

- Vernissage le samedi 9 septembre à 18h30

- Conférence : samedi 9 septembre à 17h30, "Aix, Cézanne, ses amis, ses motifs", par Jacky Chabert, écrivain spécialiste de l'histoire d'Aix-en-Provence et artiste-peintre.

 - Conférence dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine  : samedi 16 septembre à 17h30, "Conversations provençales" - Les peintres polonais dans le Pays de Cézanne", par Marta Foltzer, Docteur en sciences humaines - histoire de l'Art.

Hommage rétrospectif à Jean Zawado et Dora Bianka. Artistes contemporains : Anne Raymond, Kazimierz Pomagalski, Jean-Luc Myskowski, Joseph Michalski, Maria Elsner Michalska, Izabela Kowalczyk, Tomasz Kaniowski, Monika Trojan,  Aleksandra Czuja. Sculpteur : Mathieu Myskowski

Plus de renseignements

NIEDZIELA 10 WRZEŚNIA 2017 ASSOGORA - Dzień Stowarzyszeń
10:00 - 17:30 
Cours Mirabeau, Aix en Provence

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 - ASSOGORA - La Journée des Associations
10h00 - 17h30
Cours Mirabeau, Aix en Provence

ŚRODA 20 WRZEŚNIA 2017 SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW SZKOŁY POLSKIEJ
14:00 - 15:00
Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, av. du Square, Aix en Provence
Informacje : 06 60 90 39 62 szkolapolska.aix@aixpolonica.net

MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017 REUNION AVEC LES PARENTS DE L'ECOLE POLONAISE
14:00 - 15:00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, av. du Square, Aix en Provence
Renseignements : 06 60 90 39 62 szkolapolska.aix@aixpolonica.net

SOBOTA - NIEDZIELA 23-24 WRZEŚNIA 2017 BIWAK HARCERSKI
Notre Dame de la Seds, Aix en Provence
Informacje : 06 60 90 39 62

SAMEDI - DIMANCHE 23-24 SEPTEMBRE 2017 BIVOUAC DES SCOUTS Notre Dame de la Seds, Aix en Provence
Renseignements  : 06 60 90 39 62

SOBOTA 23 WRZEŚNIA 2017 Uczestnictwo w uroczystej inauguracji Przestrzeni Muzealnej Witolda Gombrowicza w Vence w obecności dostojników polskich i francuskich. Uroczyste wręczenie Krzyża Zasługi dla pani Marty Foltzer, współprzewodniczącej Stowarzyszenia Polonica

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 Participation à l'ouverture solennelle de l'Espace Muséal Witold Gombrowicz à Vence en présence des personnalités polonaises et françaises. Une remise solennelle de la  Croix de Mérite à Mme Marta Foltzer, coprésidente de l'Association Polonica

WTOREK 26 WRZEŚNIA 2017  (uczestnictwo) EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
14:30 - 17:30 
Plac przed Merostwem , Aix en Provence

MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 - (participation) LA JOURNEE EUROPEENNE DES LANGUES
14h30 - 17h30 Place  de l'Hôtel de Ville
,
Aix en Provence

PIĄTEK 29 WRZEŚNIA 2017  (uczestnictwo) EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW DLA SZKÓŁ
9:30 - 11:00  Biblioteka, Velaux

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 - (participation) LA JOURNEE EUROPEENNE DES LANGUES POUR LES ECOLES
9h30 - 11h00 Bibliothèque à Velaux

PAŹDZIERNIK OCTOBRE

PIĄTEK 13 PAŹDZIERNIKA 2017 - WALNE ZEBRANIE
w programie po Zebraniu
Loteryjka na piątek 13tego i inne zabawy, poczęstunek , polskie ciasta, napoje
20h00 - Sala Le Bastidon przy Centrum La Grande Bastide, Aix en Provence (sala naprzeciwko parkingu)
(plan)
Informacje : 04 42 20 62 80 / 04 42 20 68 30

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 - L'ASSEMBLEE GENERALE
au programme après l'Assemblée
Loto pour le vendredi 13 et d'autres jeux, gâteaux polonais, boissons,
20h00 - Salle "Le Bastidon" près du Centre "La Grande Bastide", Aix en Provence - (salle en face du parking)(plan)
Renseignements :
04 42 20 62 80 / 04 42 20 68 30

PIĄTEK - PONIEDZIAŁEK 20-24 PAŹDZIERNIKA 2017 Wyjazd harcerzy do Irlandii
Informacje : 06 60 90 39 62

VENDREDI - LUNDI 20-24 OCTOBRE 2017 Départ des scouts en Irlande
Renseignements  : 06 60 90 39 62

LISTOPAD NOVEMBRE

ŚRODA 1 LISTOPADA 2017 Z okazji Święta Wszystkich Świętych, spotkanie przy grobie poety polskiego, Konstantego Gaszyńskiego
15h00
– Cmentarz St Pierre, Aix en Provence,
Informacje : 04 42 50 62 26/ 04 42 20 62
80

MERCREDI 1 NOVEMBRE 2017 - A l'occasion de la Fête de la Toussaint, rencontre près de la tombe du poète polonais Constantin Gaszyński
15h00
– Cimetière St Pierre Aix en Provence.
Renseignements : 04 42 50 62 26 / 04 42 20 62 80

SOBOTA 11 LISTOPADA 2017 -  DOROCZNE OGNISKO WOLNOŚCI
W programie : ognisko, wspólne śpiewanie przy dźwiękach gitar, Piknik i pieczenie kiełbasek (Kiełbaski i napoje zapewnia Polonica, czekamy na wasze sałatki i ciasta!)  Stoisko harcerzy z żurkiem oraz harcerski Kiermasz "Książka za 1 euro"
12:00 - 4642,route de Roquefavour,  VENTABREN (D65) (plan)
Informacje : 04 42 50 62 26/04 42 95 14 05

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017 - FEU DE CAMP TRADITIONNEL pour de la Fête de l'Indépendance
Au programme : Chants polonais au son des guitares
Déjeuner en plein air (Saucisses et boissons offertes par Polonica, nous attendons vos salades et pâtisseries !)
Stand des scouts avec la soupe żurek et "Un livre pour 1 euro"
12h00 - 4642,route de Roquefavour,  VENTABREN (D65) (plan)
Renseignements
 : 04 42 50 62 26/04 42 95 14 05

  Uwaga !!! Nowość !!!
PIĄTEK 17 LISTOPADA 2017 Z okazji 150 lecia urodzenia Marii Skłodowskiej Curie - Specjalny Wieczór Filmowy Poloniki  - film polsko-belgijsko-francusko-niemiecki "Maria Skłodowska Curie" 2016  ryseria Marie Noëlle, obsada : Karolina Gruszka, Charles Berling, Iza Kuna, Daniel Olbrychski, Piotr Głowacki, Jan Frycz, wersja francusko-polska
20:30 Sala Le Bastidon przy Centrum La Grande Bastide, Avenue du Square, Aix en Provence (sala naprzeciwko parkingu) (plan)
Informacje : 04 42 50 62 26/ 04 42
95 14 05
  Attention !!! Nouveau !!!
VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 A l'occasion du 150 anniversaire de la naissance de Marie Curie - la Soirée Cinématographique Exceptionnelle de Polonica  - film production Pologne, Belgique, France, Allemagne "Marie Curie" 2016  mise en scène - Marie Noëlle, avec : Karolina Gruszka, Charles Berling, Iza Kuna, Daniel Olbrychski, Piotr Glowacki, Jan Frycz, version franco-polonaise
20h30 Salle Le Bastidon,Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Avenue du Square, Aix en Provence (salle en face du parking) (plan)
Informacje : 04 42 50 62 26/ 04 42 95 14 05

GRUDZIEŃ DECEMBRE

SOBOTA 2 GRUDNIA 2017 ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA HARCERSKA
Harcerze z drużyny Ścieżka przygotowują pierniczki i kartki na święta na kiermasz świąteczny
10h -17h, Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Aix en Provence
Informacje : 06 60 90 39 62

SAMEDI 2 DECEMBRE 2017 – UN RASSEMBLEMENT DES SCOUTS POUR PREPARER NOËL
Les scouts de la troupe "Ścieżka" préparent les pains d'épices et les cartes de Noël pour le petit marché de Noël.
10h -17h, Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Aix en Provence

Renseignements : 06 60 90 39 62

NIEDZIELA 10 GRUDNIA 2017 SŁOWIAŃSKIE BOŻE NARODZENIE
Świąteczne spotkanie dla dzieci ze Szkół Polskiej Bułgarskiej i Czeskiej. Każda szkoła prezentuje krótki spektakl bożonarodzeniowy a następnie
Mikołaj składa wizytę wszystkim dzieciom.
15h00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Aix en Provence
do potwierdzenia

Informacje : 06 60 90 39 62
DIMANCHE 10 DECEMBRE 2017NOËL SLAVE
La rencontre de Noël pour les écoles Polonaise, Bulgare et Tchèque. Chaque Ecole présente un court spectacle traditionnel de Noël et ensuite les enfants accueillent le Saint Nicolas.
15h00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Aix en Provence
à confirmer

Renseignements : 06 60 90 39 62

NIEDZIELA 17 GRUDNIA 2017 - Sklep Polski DELICEPOL z Marsylii w Aix en Provence
Można składać wcześniej zamówienia tel : 04 91 41 82 12
  www.delicepol.com
16:30 – 18:00 Sale Parafii St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence
DIMANCHE 17 DECEMBRE 2017– Magasin Polonais DELICEPOL de Marseille à Aix en Provence
Les commandes au : 04 91 41 82 12
 www.delicepol.com
16h30 – 18h00 Salles de la Paroisse  St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

NIEDZIELA 17 GRUDNIA 2017  POLSKA WIGILIA

Bufet tradycyjnych potraw świątecznych, Wspólne śpiewanie kolęd, Kiermasz świąteczny (polski prezent pod choinkę - rzemiosło artystyczne, kartki, i in.)
18:00
- Centre culturel "La Grande Bastide", Aix-en-Provence (plan)

Cena wejściówki : 15 € dla członków Poloniki, 20€ dla osób spoza Poloniki, 10€ dzieci pow. 7 lat.
Informacje, rezerwacje :
04 42 20 68 30 / 04 42 20 62 80
mail :
polonica@aixpolonica.net

   NIEDZIELA 17 DECEMBRE 2017  - SOIREE DE NOËL selon les traditions polonaises
Le buffet des plats traditionnels Les chants de Noël en commun. Petit Marché de Noël – (cadeaux de Noël - artisanat polonais, cartes etc.)
18h00
- Centre culturel "La Grande Bastide", Aix-en-Provence (plan)
Prix de l'entrée : 15 € pour les membres de Polonica, 20 € pour les non-membres, 10€ les enfants au dessus de 7 ans.
Renseignements, réservations :
04 42 20 68 30 / 04 42 20 62 80
mail
: polonica@aixpolonica.net

   

Zapraszamy wszystkich na aperitif  w drugą i czwartą niedzielę miesiąca po polskiej mszy !
19:00 Sale parafii St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois un apéritif convivial est offert (après la messe polonaise). Venez nombreux !
19h00 Salles de la paroisse St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

ZAJĘCIA STAŁE :

ACTIVITES PERMANENTES :

- Msze po polsku : w każdą  2 et 4 niedzielę miesiąca, 18:00, Parafia St André, Aix-en-Provence.

- Messes en polonais : 18h00 - chaque 2ème et 4ème dimanche du mois, Paroisse St André, Aix en Provence

- 19:00 (Po mszy) aperitif w salach – zapraszamy wszystkich!

- 19h00 (après la messe) l'apéritif convivial dans les salles – offert à tous !

- Szkoła Polska dla dzieci : środa po południu : 06 60 90 39 62

- L’Ecole polonaise pour les enfants : mercredi après-midi : 06 60 90 39 62

- Kurs polskiego dla dorosłych : 04 42 50 62 26

- Cours de polonais pour adultes : 04 42 50 62 26

   

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby nam pomóc w organizacji tych wydarzeń. Prosimy o zgłoszenia do członków Zarządu. Każda pomoc jest dla nas cenna.
W razie potrzeby prosimy kontaktować się z nami

Nous prions les personnes souhaitant nous aider à organiser toutes ces actions de bien vouloir se manifester auprès des membres du Conseil d’Administration. Chaque aide nous sera précieuse. 
N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin